Reklama

Służby Mundurowe

Mundurowe kierunki nie dla wszystkich maturzystów

Autor. Szkoła Główna Służby Pożarniczej/Facebook

Czy jest szansa na to, że służbę kandydacką w Szkole Głównej Służby Pożarniczej będą mogły pełnić osoby niepełnoletnie? - takie pytanie zadała resortowi spraw wewnętrznych i administracji, w ramach interpelacji, grupa posłów. Odpowiedź udzielona im przez wiceministra Macieja Wąsika nie daje złudzeń co do tego, jak sprawę tę widzi nie tylko MSWiA, ale i Komenda Główna PSP.

Reklama

Złożona jeszcze we wrześniu ubiegłego roku przez grupę posłów interpelacja doczekała się odpowiedzi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a dokładnie wiceministra Macieja Wąsika. Sprawa dotyczy zasad rekrutacji do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej "dyskryminujących maturzystów, którzy ukończyli 17. rok życia, ale nie osiągnęli jeszcze pełnoletności". Jak podkreślają autorzy, warunkiem przyjęcia kandydatów na studia pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej jest m.in. pełnoletność. Warunek ten jednak, jak piszą, dyskryminuje maturzystów, którzy w chwili zdania egzaminu maturalnego mają 17, a nie 18 lat. Chodzi więc o osoby, które naukę w szkole podstawowej rozpoczęły, gdy w danym roku kalendarzowym kończyły 6 lat. Oznacza to, że do egzaminu maturalnego pochodzą one w wieku 17 lat.

Reklama

Wiceminister Wąsik, powołując się w odpowiedzi na Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawę o Państwowej Straży Pożarnej oraz warunki i tryb rekrutacji ustalane przez ministra nadzorującego uczelnię (czyli w tym wypadku ministra Mariusza Kamińskiego, jako szefa MSWiA), przekreśla tak naprawdę jakiekolwiek zmiany w tym zakresie. W przypadku SGSP, przepisy prawa nie przewidują możliwości odbywania służby kandydackiej bez jednoczesnego pozostawania studentem lub kadetem szkoły, w związku z tym jest prowadzona jedna rekrutacja dla strażaków w służbie kandydackiej. Co ważne, o przyjęcie do niej mogą ubiegać się osoby, które spełniają wymagania do pełniania służby, określone w ustawie o PSP. Chodzi m.in. o korzystanie z pełni praw publicznych, a te związane jest ze zdolnością do czynności prawnych, które następuje właśnie z chwilą osiągnięcia pełnoletności.

Jednoczenie należy podkreślić, że z uwagi na pragmatykę służby w PSP, związaną z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych, presją czasu oraz osobistą odpowiedzialnością za ratowane życie i mienie, nie jest możliwe podejmowania określonych działań przez strażaka w służbie kandydackiej, będącego osobą niepełnoletnią.
wiceminister Maciej Wąsik, fragment odpowiedzi na interpelację

Wiceszef MSWIA w odpowiedzi na interpelację podkreśla również, że przyjęcie do służby osoby niepełnoletniej wiązałoby się z koniecznością każdorazowego występowania o zgodę przedstawiciela ustawowego na podjęcie przez strażaka w służbie kandydackiej określonych czynności, "co ze względu na specyfikę działań i czas, w jakim są one wykonywane, nie zawsze byłoby możliwe". Innymi słowy, oraz zgodnie ze stanowiskiem Komendy Głównej PSP, nic w tej kwestii się nie zmieni i osiągnięcie pełnoletności nadal będzie warunkiem koniecznym przy naborze do służby kandydackiej w tej formacji. Wąsik dodaje jednak, że osoby aplikujące na studia cywilne w SGSP nie muszą mieć ukończonych 18 lat.

Reklama

Czytaj też

Choć autorzy interpelacji skupiają się na sytuacji w straży pożarnej, to pytają również, jak sytuacja wygląda w innych szkołach wyższych pozostających pod nadzorem MSWiA. A takich, oprócz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, nie jest za wiele. A dokładnie jedna, czyli Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. A tam, w przypadku kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz Kryminologia warunku takiego nie ma. Aczkolwiek, w obu przypadkach, aplikować mogą cywile. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku kierunku Nauka o Policji, gdzie wprowadzony został wymóg znajdowania się na liście kandydatów do służby w Policji zatwierdzonej przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego, a tu ponownie pojawia się wymóg posiadania pełni praw publicznych, co de facto oznacza ukończenie 18. roku życia.

Studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym na ww. kierunku są adresowane do osób, które wiążą swoje plany zawodowe ze służbą w Policji. Kandydatem na studia może być więc osoba, która przeszła pozytywnie dobór do służby w Policji, tj. zostało wobec niej zakończone postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji i została umieszczona na zatwierdzonej liście kandydatów do służby.
wiceminister Maciej Wąsik, fragment odpowiedzi na interpelację

Jak widać, co już podkreślono, na zmiany w tym zakresie, nie ma co liczyć.

MR

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze