Reklama

Legislacja

Funkcjonariusze i żołnierze z pełnym uposażeniem w trakcie kwarantanny. Tarcza antykryzysowa 3.0 w Sejmie

Fot. ppor. Daniel Bazylewicz, Służba Więzienna
Fot. ppor. Daniel Bazylewicz, Służba Więzienna

Rząd przyjął w trybie obiegowym i skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy dotyczący tzw. tarczy antykryzysowej. Oprócz rozwiązań gospodarczych, w przepisach znajdują się też regulacje, na które czeka niemała grupa mundurowych. Nowelizacja zakłada bowiem wpisanie do tarczy antykryzysowej uprawnienia do pobierania 100 proc. uposażenia dla funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy w związku z wykonywaniem zadań służbowych, przebywają na obowiązkowej kwarantannie.

Nowelizacja tarczy antykryzysowej - co do zasady - ma na celu zminimalizowanie negatywnych skutków trwającej pandemii koronawirusa. Jednak zarówno w pierwszej wersji tarczy, jak i w jej późniejszej nowelizacji, tak i w wersji 3.0 znalazły się rozwiązania wprost dotyczące funkcjonariuszy służb mundurowych. Jak się okazuje, w zaproponowanych we wtorek zmianach, rząd postanowił uregulować kwestię uposażeń dla mundurowych pozostających w kwarantannie w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi. Do tej pory, o czym informował InfoSecurity24.pl już w pierwszej połowie marca, formacje przyznawały pełne wynagrodzenie swoim mundurowych podczas kwarantanny, na podstawie przepisów ustaw dotyczących konkretnej służby. Działo się tak m.in. w Policji czy Służbie Więziennej, o czym informowały działające w tych służbach związki zawodowe.

Jeśli nowe przepisy, zaproponowane przez rząd, zostaną poparte przez posłów i senatorów, sprawa zostanie uregulowana odgórnie, a więc dotyczyć będzie wszystkich mundurowych formacji. 

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu noweli, "w związku z zaangażowaniem oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do działań oraz Funkcjonariuszy służb, przy przeciwdziałaniu i zwalczaniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, skutkujących coraz liczniejszymi przypadkami zastosowania do obowiązku kwarantanny lub izolacji, wynikającymi z przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a także zachorowań żołnierzy na COVID-19, pozostających w związku z użyciem ich do działań przeciwepidemicznych, zasadne jest wprowadzenie przepisów wobec funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych wykonujących zadania służbowe związane z przeciwdziałaniem COVID-19, aby w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, za okres nieobecności w służbie spowodowany poddaniem się obowiązkowej kwarantannie lub izolacji, przysługiwało im prawo do 100 proc. uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym". Jak dodano, w celu zapobiegania nadużywaniu tego uprawnienia, wykonywanie zadań służbowych, w skutek których mundurowy trafił na kwarantannę, potwierdzić będzie musiał przełożony. W przypadku wojskowych wymagane będzie potwierdzenie w rozkazie przez dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy pełni służbę. Jeśli chodzi o funkcjonariuszy, również pisemnie, "wykonywanie zadań służbowych" stwierdzał będzie "przełożony właściwy w sprawach osobowych lub upoważniona przez niego osoba".

1. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii żołnierzowi zawodowemu wykonującemu zadania służbowe związane z przeciwdziałaniem COVID-19, za okres nieobecności w służbie spowodowany poddaniem się obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub przebywania na zwolnieniu lekarskim z powodu COVID-19, przysługuje prawo do 100 proc. uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do funkcjonariuszy, o których mowa w art. 3 ust. 2, którzy w związku z wykonywaniem zadań służbowych zostali poddani obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub przebywania na zwolnieniu lekarskim z powodu COVID-19.

3. Wykonywanie zadań służbowych, o których mowa w ust. 1, stwierdza w stosunku do:
1) żołnierza zawodowego, w rozkazie dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę;
2) funkcjonariuszy, o których mowa w art. 3 ust. 2, pisemnie przełożony właściwy w sprawach osobowych lub upoważniona przez niego osoba.

Art. 4d, dodawany do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Aktualizacja 29.04.2020: W ramach procedowania ustawy w Sejmie, zgłoszono autopoprawkę, zgodnie z którą nowe brzmienie zyskuje art. 4d. W zaproponowanym w autopoprawce kształcie, z artykułu zniknął fragment "związane z przeciwdziałaniem COVID-19". 

Analogicznie do niedawnej nowelizacji, dotyczącej objęcia mundurowych dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym, twórcy ustawy wskazując kogo dotyczyć będą zaproponowane teraz przepisy, odwołali się do art. 3 ust. 2 ustawy z 2 marca (tarcza antykryzysowa), który z kolei odsyła do ustawy emerytalnej służb mundurowych. Tak więc 100 proc. uposażenia, wraz z dodatkami o charakterze stałym, w przypadku konieczności odbycia obowiązkowej kwarantanny będącej skutkiem wykonywanych zadań służbowych, przysługiwać będzie funkcjonariuszom: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, Straży Marszałkowskiej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Przepisy mają wejść w życie - po uchwaleniu przez Sejm, Senat, oraz podpisaniu ustawy przez prezydenta - wraz z dniem ogłoszenia, jednak w przypadku żołnierzy z mocą 1 kwietnia 2020 roku, a w przypadku funkcjonariuszy z mocą od 14 marca 2020 roku.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze