Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Odprawa Szefa OC Kraju z przedstawicielami urzędów wojewódzkich

Fot. OCK.gov.pl
Fot. OCK.gov.pl

W Warszawie, w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się odprawa Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dyrektorami Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich. Dyskutowano m.in. o stanie prac nad ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej.

W spotkaniu, oprócz dyrektorów Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, udział wzięli pracownicy urzędów wojewódzkich zajmujący się problematyką budownictwa ochronnego, a także dyrektor oraz naczelnicy Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Odprawę otworzył Komendant Główny PSP / Szef Obrony Cywilnej Kraju generał brygadier Leszek Suski, który omówił program współpracy Szefa Obrony Cywilnej Kraju z urzędami wojewódzkimi oraz przedstawił aktualny stan prac nad ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej wraz z projektami rozporządzeń. 

W drugiej części spotkania, której przewodniczył Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej/Zastępca Szefa OCK nadbryg. Marek Jasiński, Naczelnik Wydziału Monitorowania i Analiz, Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej KG PSP st. bryg. Paweł Kwiatkowski szczegółowo przedstawił i omówił projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle ochronne, ich usytuowanie i użytkowanie oraz projekt wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie zasad postępowania z zasobami budownictwa ochronnego.

Współcześnie w Polsce obrona cywilna ma na celu m.in. ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, a także ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny, czy też współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej. Formacje tworzą w drodze rozporządzenia ministrowie, a wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) – w drodze zarządzenia, uwzględniając w szczególności: skalę występujących zagrożeń, rodzaj formacji, ich przeznaczenie oraz stan osobowy i organizację wewnętrzną. Formacje obrony cywilnej mogą tworzyć także pracodawcy.

Należy przypomnieć, że obecny kształt Obrony Cywilnej w Polsce, oprócz Protokołu Dodatkowego I do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczącego ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, sporządzonego w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r., który Rzeczpospolita Polska przyjęła 19 września 1991, normuje ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  oraz akty wykonawcze do niej.

Od dłuższego czasu trwają prace nad przygotowaniem ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, która w całościowy sposób normowałaby kwestie związane z OCK w Polsce. Ustawa, ma stworzyć "ramy instytucjonalne i prawne dla zapewnienia warunków niezbędnych dla ochrony życia i zdrowia oraz podstawowych warunków przetrwania ludzi, współpracy i współdziałania systemów ratowniczych, organów władzy i administracji publicznej, służb i innych podmiotów wykonujących zadania ochrony ludności, usprawnić koordynowanie przyjmowania i udzielania pomocy humanitarnej oraz zapewnienić odpowiednie zasobów do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej". Z informacji jakie uzyskała redakcja InfoSecurity24.pl wynika, że 25 stycznia 2018 roku decyzją Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej został wpisany na listę prac Rządu.

OCK/jr

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze