Reklama

Straż Graniczna

Straż Graniczna inwestuje w edukację funkcjonariuszy

Fot. SG
Fot. SG

Nadzorujący Straż Graniczną resort spraw wewnętrznych i administracji zdecydował się na modyfikację przepisów dotyczących udzielanie mundurowym zwolnień od zajęć służbowych. Chodzi dokładnie o przypadki, gdy funkcjonariusze podnoszą kwalifikacje zawodowe, np. na studiach.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej. Jak tłumaczy resort, obecnie mundurowemu z formacji, który odbywa aplikację w zawodzie prawniczym przysługuje zwolnienie od zajęć służbowych na czas obowiązkowych zajęć szkoleniowych. Kwestie zwolnienia od zajęć służbowych w przypadku aplikacji radcowskiej oraz adwokackiej uregulowane są w odrębnych aktach prawnych. Natomiast w przypadku aplikacji legislacyjnej kwestia ta nie jest ujęta w żadnych odrębnych regulacjach. Dlatego też, resort zdecydował się przyjąć nowe rozwiązania, które umożliwiać będą funkcjonariuszowi odbywającemu aplikację legislacyjną przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu poprzez udzielenie mu zwolnienia od zajęć służbowych. Zwolnienie to będzie wynosić 14 dni roboczych. 

To jednak nie jedyna zmiana, którą w przepisach wprowadzić chce MSWiA. Jak czytamy dalej w uzasadnieniu, funkcjonariusz, który podnosi kwalifikacje zawodowe poza jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich czy podyplomowych - na podstawie skierowania przełożonego właściwego w sprawach osobowych - ma prawo do zwolnienia od zajęć służbowych, jednak w wymiarze 5h tygodniowo. Czas ten mundurowy ma poświęcić na udział w obowiązkowych zajęciach. MSWiA uznało jednak, i słusznie, że okres nauki niejednokrotnie przekracza 5-godzinny wymiar zwolnienia od zajęć służbowych. Za przykład daje tu zajęcia realizowane w formie tygodniowych zjazdów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Ostatecznie więc, mundurowych we wszystkich obowiązkowych zajęciach nie uczestniczy. 

Resort proponuje zatem, by wymiar zwolnień udzielanych funkcjonariuszom podnoszącym kwalifikacje zawodowe i wykształcenie ogólne poza jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej zmienić tak, by umożliwiał on udział we wszystkich obowiązkowych zajęciach programowych w przypadku, jeżeli podjęcie nauki nastąpiło w trybie skierowania funkcjonariusza. Równocześnie, zachowany został obowiązujący wymiar zwolnienia od zajęć służbowych na przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów, pracy dyplomowej albo innej pracy wymaganej na zakończenie studiów czy do egzaminów kończących studia. Wnosi on od 21 do 28 dni. Zrezygnowano jednocześnie z dotychczasowej możliwości zwolnienia od zajęć na udział w zajęciach nieobowiązkowych w ramach studiów.

Inne zmiany proponowane przez resort mają charakter porządkujący i mają na celu dookreślenie wymiaru zwolnienia od zajęć służbowych do konkretnego rodzaju podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze