Regulamin ramowy konkursów Defence 24 (dalej jako „Regulamin Ramowy”)

§1

Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin określa ramowe zasady przeprowadzania wszelkich konkursów (dalej zwanych „Konkursem” lub Konkursami”) organizowanych przez Organizatora, o którym mowa w ustępie 2 poniżej, za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji, w tym w szczególności za pośrednictwem serwisów internetowych z grupy medialnej Defence24 (Defence24.pl, Energetyka24.com, CyberDefence24.pl, InfoSecurity24.pl, Space24.pl), kanałów social media, w tym w szczególności Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram (dalej jako „Kanał Komunikacji” lub łącznie jako „Kanały Komunikacji”).
2. Organizatorem Konkursów jest spółka DEFENCE24 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-872), ul.Foksal 18, 00-372 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000427851, NIP: 1132857583, REGON: 146224999 (dalej jako„Organizator”).
3. Konkurs może być zorganizowany pod patronatem lub przy współudziale innego podmiotu (dalej jako „Współorganizator”).
4. Konkursy są organizowane i przeprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Konkursy są organizowane i przeprowadzane za pomocą publikacji postów konkursowych
publikowanych w Kanałach Komunikacji (dalej jako „Post Konkursowy lub łącznie jako „Posty Konkursowe”).
6. Szczegółowe zasady przeprowadzania konkretnego Konkursu będą określone w Poście Konkursowym, w tym w szczególności:
a) przedmiot/ przebieg / cel Konkursu,
b) czas trwania Konkursu,
c) termin i sposób ogłoszenia zwycięzców Konkursu (dalej jako „Zwycięzca” lub „Zwycięzcy”),
d) nagrody (w tym w szczególności liczba i rodzaj nagród, w tym za zajęcie określonych miejsc w
Konkursie), dalej jako „Nagroda” lub „Nagrody”,
e) zasady przyznawania Nagród,
f) sposób przekazania Nagród.
7. Organizator może zdecydować o określeniu szczegółowych zasad przeprowadzania konkretnego Konkursu w odrębnym dokumencie, do którego link zostanie umieszczony w Poście Konkursowym.
8. Posty Konkursowe będą zawierać link do Regulaminu Ramowego konkursów Defence24.

§2

Udział w Konkursie


1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która w chwili przystąpienia do Konkursu jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych, w tym osoby niepełnoletnie, mogą wziąć udział w Konkursie jako Uczestnik pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie, chyba że co innego wynika z treści Posta Konkursowego.
4. Uczestnikiem w Konkursach nie mogą być:
a) pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, Współorganizatora, Fundatora lub spółek
powiązanych kapitałowo z ww. podmiotami,
b) inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu,
c) osoby najbliższe wobec osób wskazanych w punkcie a) i b) powyżej (małżonek, wstępny, zstępny, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu).
5. Przystąpienie do udziału w danym Konkursie następuje poprzez zgłoszenie do Konkursu w sposób wskazany w Poście Konkursowym (dalej jako „Zgłoszenie”), chyba że co innego wynika z Postu Konkursowego.  W Zgłoszeniu wymagane jest podanie danych kontaktowych Uczestnika, w tym w szczególności imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres do doręczeń w Polsce,
telefon kontaktowy, adres e-mail. Przy konkretnym Konkursie Organizator może określić szczegółowe zasady i wymagania odnośnie Zgłoszenia do Konkursu.
6. Do zgłoszenia do Konkursu wymagane jest:
a) oświadczenie Uczestnika o zapoznaniu się i akceptacji niniejszego Regulaminu Ramowego,
b) wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych w celach wskazanych w Regulaminie Ramowym.
7. Przystępując do udziału w danym Konkursie uczestnik wyraża zgodę na udział w nim na zasadach określonych w Regulaminie Ramowym oraz Poście Konkursowym.
8. Uczestnik dokonując Zgłoszenia jednocześnie zezwala Organizatorowi na opublikowanie jego danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska lub imienia i pierwszej litery nazwiska, miejscowości zamieszkania, na Kanałach Komunikacji, w tym w szczególności w celu ogłoszenia Zwycięzców poprzez ich publikacje na Kanałach Publikacji.
9. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika
na osobę trzecią.

§3


Zasady rozstrzygnięcia Konkursu


1. Zwycięzcą lub Zwycięzcami Konkursów zostają osoby wskazane przez Organizatora, w oparciu o kryteria lub zasady określone szczegółowo w Poście Konkursowym dotyczącym danego Konkursu.
2. Zwycięzcą może zostać tylko Uczestnik Konkursu, który dokonał prawidłowego Zgłoszenia, w tym złożył wymagane oświadczenia oraz udzielił niezbędnych zgód.
3. Zwycięzcy Konkursu zostaną indywidualnie powiadomieni o zwycięstwie i otrzymanej Nagrodzie za pośrednictwem dowolnie wybranego środka komunikacji, na podstawie danych kontaktowych wskazanych w Zgłoszeniu, chyba że co innego wynika z Postu Konkursowego. W szczególności Organizator może zastrzec, że ogłoszenie Zwycięzcy lub Zwycięzców Konkursu nastąpi poprzez
opublikowanie imienia i nazwiska lub imienia i pierwszej litery nazwiska oraz miejscowości zamieszkania na Kanałach Komunikacji, na których zamieszczony był Post Konkursowy w terminie wskazanym w Poście Konkursowym.

§4

Nagrody


1. Liczba oraz rodzaj Nagród w danym Konkursie będą określne w Poście Konkursowym.
2. W przypadku gdy fundatorem nagród w Konkursie będzie podmiot inny niż Organizator (dalej jako „Fundator”), informacja ta może zostać wskazana w Poście Konkursowym.
3. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przestrzeganie przez Uczestnika Konkursu postanowień Regulaminu.
4. Zwycięzca nie ma możliwości zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, wymiany Nagrody, ani otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.
5. Nagrody przekazywane są przez Organizatora poprzez ich wysłanie do Zwycięzców przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową lub za pośrednictwem korespondencji e-mail na adres podany w Zgłoszeniu, w terminie nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia poinformowania Zwycięzcy o wygranej lub ogłoszenia Zwycięzców danego Konkursu w Kanałach Komunikacji, na adres wskazany w Zgłoszeniu. Nagrody mogą zostać wysłane do Zwycięzcy wyłącznie na terenie Polski. O sposobie przekazania Nagrody, w tym sposobie wysłania Nagrody decyduje Organizator.
6. W przypadku, gdy Nagroda wysłana Zwycięzcy wróci do nadawcy - Organizatora, Organizator będzie przechowywał ją przez okres 30 dni. W tym okresie możliwy jest odbiór osobisty Nagrody w siedzibie Organizatora lub kontakt z Organizatorem w celu ponownego przesłania Nagrody Zwycięzcy. Ponowne wysłanie Nagrody Zwycięzcy, o którym mowa w zdaniu poprzednim następuje na koszt Zwycięzcy.
7. Jeżeli Zwycięzca nie odbierze Nagrody wg. zasad określonych w ustępie 6 powyżej, prawo Zwycięzcy do Nagrody wygasa, a Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§5

Odpowiedzialność


1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, za opóźnienie realizacji lub nienależyte przeprowadzenie lub nieprzeprowadzenie Konkursu z powodów niezależnych od Organizatora, w szczególności z powodu problemów technicznych Kanałów Komunikacji, problemów z dostępem do sieci internetowej, siły wyższej.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność uczestnictwa w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora, w tym w szczególności problemów technicznych po stronie Uczestnika, w tym za niemożność dokonania przez Uczestników zgłoszenia do Konkursu lub terminowego wykonania zadania stanowiącego przedmiot Konkursu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych lub niepełnych danych kontaktowych w Zgłoszeniu.

§6


Własność i prawa autorskie


1. W przypadku, gdy wraz ze Zgłoszeniem do Konkursu będzie wymagane przesłanie wraz ze Zgłoszeniem utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej jako „Utwór”) Uczestnik zobowiązany jest do wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych wraz z prawami zależnymi do przesłanego Utworu na Organizatora, chyba że Organizator postanowi inaczej. Wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim następuje poprzez podpisanie przez Uczestnika Umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych stanowiącej załącznik do Postu Konkursowego dotyczącego konkretnego Konkursu.
2. W przypadku przesłania wraz ze Zgłoszeniem Utworu, Uczestnik zobowiązany jest do wyrażenia zgody na udzielenie nieodpłatnej licencji do Utworu, chyba że Organizator postanowi inaczej. Wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim następuje poprzez podpisanie przez Uczestnika Umowy licencyjnej stanowiącej załącznik do Postu Konkursowego dotyczącego konkretnego Konkursu.
3. W sytuacji określonej w ustępie 1 powyżej, z chwilą doręczenia Organizatorowi Utworu następuje przeniesienie własności Utworów (w tym egzemplarzy, nośników, na których umieszczony jest Utwór) na Organizatora.
4. Uczestnik poprzez przesłanie Utworu Organizatorowi oświadcza, że przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do nadesłanego zgłoszenia, a zgłoszenie nie narusza praw oraz dóbr osobistych osób trzecich.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich.
6. Uczestnik zwolni Organizatora z odpowiedzialności wobec osób trzecich za naruszenie praw lub dóbr osobistych oraz pokryje ewentualne szkody jakie poniósł Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich do Utworu.

§7


Postępowanie reklamacyjne


1. Uczestnik może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, przy czym nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu.
2. Uczestnik może złożyć reklamacje w formie wiadomości e-mail [email protected] lub pisemnej, w tym za pomocą listu poleconego, na adres siedziby Organizatora.
3. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres Uczestnika oraz opis (powód) reklamacji wraz z
uzasadnieniem.
4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

§ 8


Ochrona danych osobowych


1. W zakresie ochrony danych osobowych zastosowanie ma Polityka Prywatności zamieszczona na stronie internetowej www.defence24.pl (dalej jako Polityka Prywatności”) z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu Ramowego.
2. Administratorami danych jest Organizator zgodnie z treścią Polityki Prywatności oraz niniejszego Regulaminu.
3. Inspektor ochrony danych wyznaczony jest dla całej Grupy Defence24. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem, na następujący adres kontaktowy:
Adres korespondencyjny:
Defence24 – IODO,
ul. Foksal 18, 00 – 372 Warszawa
E-mail [email protected]
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem że podanie danych osobowych jest niezbędne do dokonania Zgłoszenia i wzięcia udziału w Konkursie.
5. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), w celu:
a) organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody Zwycięzcy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
b) marketingowym, analitycznym, archiwizacji, oraz statystycznym (na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
f) RODO),
c) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
d) wypełnienia obowiązków podatkowych i prowadzenia rachunkowości, związanych z obsługą Zwycięzców Konkursów ((na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c) RODO).
6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przez Organizatora przetwarzane przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych realizacją Konkursu oraz do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w odniesieniu do przetwarzania danych w celu określonym w ustępie 5 pkt. c) powyżej.
7. Uczestnikowi przysługują następujące prawa z faktem przetwarzania danych osobowych przez
Organizatora:
a) prawo dostępu do danych,
b) prawo do sprostowania danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
d) prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadkach określonych w przepisach prawa, w szczególności Uczestnik Konkursu nie może skorzystać z tego prawa w sytuacji, gdy nie minął okres, w którym możliwe jest dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8. W oparciu o dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje. Dane Uczestników nie będą podlegały profilowaniu.

§9


Postanowienia końcowe


1. Regulamin Ramowy dostępny jest na stronach internetowych z grupy medialnej Defence24 (Defence24.pl, Energetyka24.com, CyberDefence24.pl, InfoSecurity24.pl, Space24.pl).
2. Organizator ma prawo do zmiany w każdym czasie Regulaminu Ramowego publikując zmieniony Regulamin Ramowy.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminie Ramowym lub Poście Konkursowym zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.