Biuro Nadzoru Wewnętrznego z szerokimi uprawnieniami

15 listopada 2017, 13:29
MSWiA_1

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji doprecyzowuje właśnie, w projektowanych rozporządzeniach, strukturę oraz szczegółowe metody działania Biura Nadzoru Wewnętrznego (BNW). Dotyczy to zarówno strony prawnej przeprowadzania kontroli, jak i czynności operacyjno-rozpoznawczych. Inspektorzy mogą już niedługo uzyskać bardzo szerokie spektrum możliwości działania w kontrolowanych instytucjach.

Po uchwaleniu ustawy o powołaniu Biura Nadzoru Wewnętrznego MSWiA, nabierają kształtu prace legislacyjne w obrębie egzekutywy. Przede wszystkim poprzez obudowanie zmian ustawowych szczegółowymi rozporządzeniami wykonawczymi. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji, można już zapoznać się z projektami rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez BNW, delegowania do Biura funkcjonariuszy Policji, BOR lub strażaków z PSP, w sprawie sposobu i trybu przekazywania składników rzeczowych majątku ruchomego Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego oraz przede wszystkim w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania czynności operacyjno-rozpoznawczych i sposobu postępowania z materiałami tak uzyskanymi. Wskazane projekty rozporządzeń znajdują się obecnie na etapie uzgodnień, kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Czytaj więcej: Sejm uchwalił ustawę o powołaniu Biura Nadzoru Wewnętrznego MSWiA

Należy zauważyć, że Inspektor Nadzoru Wewnętrznego, w celu przeprowadzenia lub przedłużenia kontroli operacyjnej, składa wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie. Uzyskując pisemną zgodę Prokuratora Generalnego na wspomniane zarządzenie lub przedłużenie kontroli. Jednak w przypadkach niecierpiących zwłoki, zarządzenie kontroli przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego może się odbyć na jego wniosek, po zgodzie wspomnianego już Prokuratora Generalnego. Inspektor Nadzoru Wewnętrznego ma być zobligowany do prowadzenia rejestru wszelkich wniosków oraz zarządzeń dotyczących kontroli, zaś Prokurator Generalny ma dysponować rejestrem zgód dotyczących kontroli operacyjnych.

W budowanej strukturze mogą być zatrudnieni oddelegowani tam funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu lub strażacy z Państwowej Straży Pożarnej. Składniki rzeczowe majątku ruchomego, na potrzeby funkcjonowania BNW mają być przekazywane przez organy oraz jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, na wniosek Inspektora Nadzoru Wewnętrznego.

W toku działań kontrolnych mogą być pozyskane nośniki, na których utrwalone zostały treści rozmów telefonicznych lub innych przekazów informacji. Dotyczy to również treści korespondencji lub zawartości przesyłek. Tak samo w przypadku danych utrwalonych z informatycznych nośników, danych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz systemów informatycznych i teleinformatycznych. Kontrola może polegać także na stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny informacji i dowodów oraz ich utrwalanie.

Inspektorzy BNW będą mogli w ramach swych działań podejmować czynności polegające na złożeniu propozycji albo dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub tym bardziej obrót są w Polsce zabronione. Tak samo jak dokonywać propozycji lub dokonywać przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej, a także obietnicy udzielenia lub przyjęcia tej korzyści.

Najważniejszym zadaniem Biura będzie egzekwowanie odpowiednich standardów pracy służb mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zajmie się też wszelkimi nieprawidłowościami w ich pracy, w tym przypadkami łamania prawa, czy naruszenia etyki zawodowej. BNW będzie również weryfikować kandydatów na wyższe stanowiska w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu – sprawdzi czy nie popełniali oni nadużyć lub nie przekraczali swoich kompetencji.

Projekt nie przewiduje likwidacji Biur Spraw Wewnętrznych, które działają w komendach głównych policji i Straży Granicznej. BNW ma działać niezależnie od nich na wyższym szczeblu - bezpośrednio przy ministrze SWiA. Co oznacza, że obecnie istniejące Biura Spraw Wewnętrznych, działające w komendach głównych Policji i Straży Granicznej, nadal będą funkcjonować, jako samodzielne jednostki organizacyjne w ramach tych służb. Natomiast BNW będzie działać niezależnie od nich, na wyższym szczeblu. Będzie też mogło zlecać im wykonanie pewnych czynności sprawdzających.

KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets InfoSecurity24
 
Biuro Nadzoru Wewnętrznego z szerokimi uprawnieniami - InfoSecurity24

Biuro Nadzoru Wewnętrznego z szerokimi uprawnieniami

15 listopada 2017, 13:29
MSWiA_1

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji doprecyzowuje właśnie, w projektowanych rozporządzeniach, strukturę oraz szczegółowe metody działania Biura Nadzoru Wewnętrznego (BNW). Dotyczy to zarówno strony prawnej przeprowadzania kontroli, jak i czynności operacyjno-rozpoznawczych. Inspektorzy mogą już niedługo uzyskać bardzo szerokie spektrum możliwości działania w kontrolowanych instytucjach.

Po uchwaleniu ustawy o powołaniu Biura Nadzoru Wewnętrznego MSWiA, nabierają kształtu prace legislacyjne w obrębie egzekutywy. Przede wszystkim poprzez obudowanie zmian ustawowych szczegółowymi rozporządzeniami wykonawczymi. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji, można już zapoznać się z projektami rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez BNW, delegowania do Biura funkcjonariuszy Policji, BOR lub strażaków z PSP, w sprawie sposobu i trybu przekazywania składników rzeczowych majątku ruchomego Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego oraz przede wszystkim w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania czynności operacyjno-rozpoznawczych i sposobu postępowania z materiałami tak uzyskanymi. Wskazane projekty rozporządzeń znajdują się obecnie na etapie uzgodnień, kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Czytaj więcej: Sejm uchwalił ustawę o powołaniu Biura Nadzoru Wewnętrznego MSWiA

Należy zauważyć, że Inspektor Nadzoru Wewnętrznego, w celu przeprowadzenia lub przedłużenia kontroli operacyjnej, składa wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie. Uzyskując pisemną zgodę Prokuratora Generalnego na wspomniane zarządzenie lub przedłużenie kontroli. Jednak w przypadkach niecierpiących zwłoki, zarządzenie kontroli przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego może się odbyć na jego wniosek, po zgodzie wspomnianego już Prokuratora Generalnego. Inspektor Nadzoru Wewnętrznego ma być zobligowany do prowadzenia rejestru wszelkich wniosków oraz zarządzeń dotyczących kontroli, zaś Prokurator Generalny ma dysponować rejestrem zgód dotyczących kontroli operacyjnych.

W budowanej strukturze mogą być zatrudnieni oddelegowani tam funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu lub strażacy z Państwowej Straży Pożarnej. Składniki rzeczowe majątku ruchomego, na potrzeby funkcjonowania BNW mają być przekazywane przez organy oraz jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, na wniosek Inspektora Nadzoru Wewnętrznego.

W toku działań kontrolnych mogą być pozyskane nośniki, na których utrwalone zostały treści rozmów telefonicznych lub innych przekazów informacji. Dotyczy to również treści korespondencji lub zawartości przesyłek. Tak samo w przypadku danych utrwalonych z informatycznych nośników, danych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz systemów informatycznych i teleinformatycznych. Kontrola może polegać także na stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny informacji i dowodów oraz ich utrwalanie.

Inspektorzy BNW będą mogli w ramach swych działań podejmować czynności polegające na złożeniu propozycji albo dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub tym bardziej obrót są w Polsce zabronione. Tak samo jak dokonywać propozycji lub dokonywać przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej, a także obietnicy udzielenia lub przyjęcia tej korzyści.

Najważniejszym zadaniem Biura będzie egzekwowanie odpowiednich standardów pracy służb mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zajmie się też wszelkimi nieprawidłowościami w ich pracy, w tym przypadkami łamania prawa, czy naruszenia etyki zawodowej. BNW będzie również weryfikować kandydatów na wyższe stanowiska w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu – sprawdzi czy nie popełniali oni nadużyć lub nie przekraczali swoich kompetencji.

Projekt nie przewiduje likwidacji Biur Spraw Wewnętrznych, które działają w komendach głównych policji i Straży Granicznej. BNW ma działać niezależnie od nich na wyższym szczeblu - bezpośrednio przy ministrze SWiA. Co oznacza, że obecnie istniejące Biura Spraw Wewnętrznych, działające w komendach głównych Policji i Straży Granicznej, nadal będą funkcjonować, jako samodzielne jednostki organizacyjne w ramach tych służb. Natomiast BNW będzie działać niezależnie od nich, na wyższym szczeblu. Będzie też mogło zlecać im wykonanie pewnych czynności sprawdzających.

KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets InfoSecurity24